BŮH JE LÁSKA


Sbor

Biblická hesla na rok 2020:
 

Sbor: V každý čas na něj, lidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce vylijte! (Žalm 62,9)

Besídka: Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Efezským 6,12)

Dorost: Lepší utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka. (Žalm 118,8)

Senioři: Hospodin dává smrt i život, do hrobu i z hrobu uvádí. Sesílá bídu, dává hojnost, poníží a rovněž povýší. (1.Samuelova 2,6-7)

Staršovstvo: Hoden jsi, Pane a Bože náš, přijmout slávu a čest i moc, neboť jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle byly stvořeny a trvají. (Zjevení 4,11)

Sborové aktivity: Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Efezským 4,32)